3. 10. 2017

Soutěž o roční volný vstup na výstavy galerie

Návštěvou výstavy JIŘÍ KOLÁŘ: ARISTOKRAT UMĚNÍ - LEGENDA SVĚTOVÉ KOLÁŽE můžete získat možnost vyhrát roční KLUBOVOU KARTU Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která vám umožní vstup na všechny výstavy galerie po dobu platnosti karty, anebo jeden z výtisků nového čísla časopisu PROSTOR ZLÍN.


Pravidla soutěže:
• Pro zapojení do soutěže je potřeba navštívit výstavu JIŘÍ KOLÁŘ: ARISTOKRAT UMĚNÍ - LEGENDA SVĚTOVÉ KOLÁŽE a vyplnit zde soutěžní lístek, a to včetně e-mailové adresy, díky které bude možné kontaktovat výherce.
• Soutěžní lístky je možné vyplňovat v době trvání výstavy JIŘÍ KOLÁŘ: ARISTOKRAT UMĚNÍ - LEGENDA SVĚTOVÉ KOLÁŽE, v termínu od 3. 10.. do 26. 11.2017.
• Každý návštěvník může vyplnit pouze jeden soutěžní lístek.
• Ze všech soutěžních lístků bude 30. 11. náhodně vylosováno 5 výherců v pořadí 5. - 1. místo. Výherci, kteří se umístí na 5. –  2. místě obdrží výtisk časopisu PROSTOR ZLÍN 3/2017, hlavní výherce potom obdrží KLUBOVOU KARTU Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
• Svou výhru si budou moci výherci vyzvednout na recepci budovy 14 továrního areálu (Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín).
• Zapojením do soutěže dáváte níže uvedeným souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů.

Souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem 14|15 Baťův institut, p.o. (IČ: 63110342), se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín (dále jen správce) pro účely:
• analýzy poskytnutých údajů o zaznamenané reklamě umožňující zejména vyhodnocení efektivity jednotlivých marketingových nástrojů užitých k propagaci výstavy Jiří Kolář – Aristokrat umění, legenda světové koláže;
• slosování soutěžních lístků o ceny a k případnému informování o výhře a domluvě na předání věcných cen;
• zasílání newsletteru s programem při projevení zájmu zaškrtnutím daného políčka v dotazníku.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně deseti (10) let ode dne jeho udělení.
Souhlas můžu odvolat i před uplynutím této doby, beru však na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k ukončení účasti v soutěži.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v soutěžním lístku k výstavě Jiří Kolář – Aristokrat umění, legenda světové koláže.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo.
Účastník soutěže má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li účastník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.