Informace o zpracování osobních údajů

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 72563346 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho/jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.


V rámci zajišťování svých činností provádí 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a. vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže a výstavy,

b. zasílání informačních newsletterů,

c. ochrana majetku a osob (bezpečnostní kamerový záznam),

d. prezentace příspěvkové organizace (fotografie a videa z akcí)

e. rezervace a prodej e-vstupenek

f. smlouvy a objednávky služeb

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

Informace o zpracování osobních údajů:
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu a podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.


2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uloženo zvláštním právním předpisem.


3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.


4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


5) Máte právo:
a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
b. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste 14|15 Baťově institutu, příspěvkové organizaci poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.


6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.


8) Referent pro ochranu osobních údajů:
• BcA. Andrea Kočicová
• Vavrečkova 7040, 76001, Zlín; tel.: +420 736 505 423; referent.oou@14-15.cz

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.